Rain ghost! (Category:  Rock Climbing)

Rain ghost! -- Ying-Ying's photo    Peter's Kill -- 5/27/2015