Guy following Te Dum. (Category:  Rock Climbing)

Guy following Te Dum.    Gunks -- 6/7/2008