Guy getting a sunburn. (Category:  Rock Climbing)

Guy getting a sunburn.    Gunks -- 6/8/2008