Enjoying a beautiful day climbing. (Category:  Rock Climbing)

Enjoying a beautiful day climbing.    Gunks -- 9/21/2003