Jo climbing. (Category:  Rock Climbing)

Jo climbing.    Gunks -- 6/30/2002